Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup on-line meditací, on-line jógových lekcí, on-line vzdělávacích programů, tj. digitálního obsahu, vstupenek na jógové, či meditační akce a workshopy a Holistického koučinku  (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.moznajetojinak.cz. Poskytovatelem a provozovatelem webu je Kristýna Rássová se sídlem Akátová 772, Nehvizdy, PSČ: 250 81, IČ: 09272232 zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování workshopů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP.

Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji.

  4.Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Smlouvy
 4. Cena produktů a služeb a platba
 5. Dodací podmínky a storno podmínky a další podmínky tanečních akcí a workshopů
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu
 7. Odstoupení od Smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Ochrana údajů
 10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 11. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

 1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je:

Kristýna Rássová

IČ: 09272232

Adresa sídla: Akátová 772, Nehvizdy, PSČ: 250 81

Adresa pro doručování: Akátová 772, Nehvizdy, PSČ: 250 81

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 3

Kontaktní telefon: +773 001 703

Mail: moznajetojinak@gmail.com

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

   2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.moznajetojinak.cz se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

Jako Klient objednáváte produkty i workshopy zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

 1. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.moznajetojinak.cz naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 2. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a WORKSHOPŮ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, mail, informace o objednávaném produktu či workshopu).

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

3. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena produktů a služeb a platba

 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a u workshopů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny workshopů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, autorské poplatky, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. workshopů) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.
 2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na workshopu (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

b) Bezhotovostně online platební kartou, platebními tlačítky nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, a.s., pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.Platební společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.“

c) Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí výhradně v korunách českých, není-li uvedeno jinak.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. V případě workshopu musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři pracovní dny před konáním workshopu byla připsána na můj bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani workshopy není možné hradit formou splátkového kalendáře s výjimkou Holistiského koučinku. Služba Holistického koučinku může být hrazena formou splátek po předchozí domluvě. Klient je povinen uhradit všechny splátky za danou službu.

V.

A. Dodací a storno podmínky produktů (digitálního obsahu, vstupenek)

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi digitálního obsahu bude odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu. Při koupi vstupenky na akci se za vstupenku chápe uhrazená faktura, ta Vám bude dodána po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.
 2. PŘENOSNOST VSTUPENKY. Vstupenka (uhrazená faktura) na akci je platná pro osobu uvedenou v objednávce. Pokud se akce nemůžete zúčastnit, můžete místo sebe vyslat náhradníka – přenechat mu svou vstupenku. V případě přenechání vstupenky náhradníkovi mě prosím mailem nebo telefonicky tuto skutečnost sdělte.
 3. DODACÍ LHŮTA. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.
 4. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
 5. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrávání audio souborů .mp3 a video souborů. (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

B. Dodací a storno podmínky workshopů

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Workshop bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu. Workshop se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo workshop zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.
 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient objednaného workshopu zúčastnit. V případě vyslání náhradníka mi prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky tuto skutečnost sdělte.
 3. INFORMACE: Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při workshopu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

C. Další podmínky živých akcí a workshopů

 1. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU AKCE ČI WORKSHOPU

Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že během akce, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Poskytovatel se vzdává veškeré odpovědnosti. Tyto akce nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast (zejména lekce jógy) konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu.

2. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na akci či workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněná Klienta vyloučit z účasti na workshopu či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho, jakkoliv poškodil průběh workshopu, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce, resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

3. STORNO PODMÍNKY:

V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na workshopu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu workshopu a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním workshopu, vrátím vám 100% zaplacené ceny. Při zrušení účasti v době 13 a méně dnů před zahájením workshopu, nebude vám zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter workshopu.

4. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Zakoupením vstupenky nebo přihlášením na workshop a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na moji mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

D. Další podmínky služby Holistického koučinku

1. Termíny
Koučovací sezení se uskuteční v předem dohodnutých termínech formou osobního setkání, telefonního hovoru nebo on-line hovoru. 
     1. Kouč i klient mohou případně požádat o posunutí domluveného termínu. Druhé straně však dají vědět (telefonicky čí SMS zprávou) minimálně 24 hodin předem. 
      2. Pokud se bez včasné omluvy Poskytovatel nebo Klient na schůzku nedostaví, může: 
      3. Klient požadovat od Poskytovatele náhradu ve formě náhradního termínu neuskutečněného setkání.
      4. Poskytovatel považovat koučovací sezení za realizované a může za něj účtovat plnou cenu jako za uskutečněné setkání. 
      5. Poskytovatel a klient se mohou domluvit, že sankce dle předchozího bodu po druhé straně požadovat nebudou. 
 2. Cena
      1. Klient se zavazuje uhradit cenu uvedené služby na základě vystavené faktury. V případě splátek se Klient zavazuje uhradit všechny splátky včas.
       2. V případě ukončení spolupráce se Klient zavazuje zaplatit za již uskutečněná koučovací setkání. Poskytovatel se zavazuje vrátit cenu za neuskutečněné setkání, ale již zaplacené sezení, a to nejpozději do 20 dnů od dohody o ukončení spolupráce.
3. Odpovědnost
Kristýna Rássová – Poskytovatel nenese odpovědnost a negarantuje výsledky koučinku. Úspěch Holistického koučinku se odvíjí od mnoha proměnných, jako je odhodlání a angažování Klienta ke změně

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu

 1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrát soubory ve formátu .mp3 a video soubory. Některé soubory přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze k relaxačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.
 3. Poskytovatel není zodpovědný za jakoukoliv zdravotní či psychickou újmu vzniklou objednateli/uživateli on-line produktu v době využívání zakoupeného on-line produktu.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET a ČLENSKÁ SEKCE
  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet “). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití v případě, kdy kupující nedodrží své povinnosti. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (tedy vč. povinností vyplývajících z OP). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VII.

Odstoupení od Smlouvy 

1.Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu odstoupit.

 1. Kupující bere na vědomí, že koupí online digitálního obsahu, tj. bez hmotného nosiče se dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, vzdává nároku na odstoupení od Kupní smlouvy.

Poskytovatel tímto informuje objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu – on-line produktů na www.moznajetojinak.cz, objednatel výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy a tím se vzdává nároku na odstoupení.

 1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 2. Oznámení o odstoupení od smlouvy
 3. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 4. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 5. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 6. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 7. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 8. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 9. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 1. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).
 2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 3. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.
 4. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou workshopu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. V případě reklamace se obraťte na email moznajetojinak@gmail.com
 4. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese moznajetojinak@gmail.com
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 06.10. 2022

Copyright © 2021 Kristýna Rássová | Zapsána v živnostenském rejstříku | IČ: 09272232